Klacht over aanbesteding

Inleiding

Naar aanleiding van het het advies ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ heeft het samenwerkingsverband Waterkracht (waterschap Reest en Wieden, Groot Salland, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland) gezamenlijk een Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden vastgesteld. Voor afhandeling van deze klachten is een klachtenmeldpunt aanbesteden ingericht.

Het Klachtenmeldpunt is voor belanghebbenden die ontevreden zijn over de handelswijze van het waterschap bij een aanbestedingsprocedure.

Een klacht indienen

Klachten hebben betrekking op handelen of nalaten van het waterschap in een aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen worden ook de meervoudige onderhandse procedure als de enkelvoudige onderhandse procedure begrepen.

Een klacht indienen kan uitsluitend via het contactformulier. Dit formulier is bij besluit van 29 maart 2016 door het dagelijks bestuur hiertoe aangewezen. De klacht bevat ten minste:

  • De omschrijving van de klacht en een beschrijving hoe de klacht volgens de klager zou kunnen worden verholpen;
  • De naam en adres van de klager;
  • De dagtekening;
  • De aanduiding van de aanbesteding (naam en referentienummer);
  • De klager voegt alle relevante informatie toe die noodzakelijk is om de Klacht goed te kunnen behandelen.

Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de Klacht.

Aan het indienen van een Klacht zijn geen kosten verbonden.

Samenstelling Klachtenmeldpunt

De klachten worden behandeld door een commissie van vijf personen die niet direct betrokken zijn bij de aanbesteding waar de Klacht betrekking op heeft. De commissie bestaat uit één persoon van elk waterschap dat deelneemt in het samenwerkingsverband Waterkracht.

Verzenden

U verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.